Artist Preswyl / Artist in Residence

21/06/20 – 27/06/20

Charlie Ashwell

‘All The Way Down’ is a new research project, which poses dancing as a vehicle for thinking about abolition. The notion of abolition can refer to the abolition of gender, the abolition of capitalism, the abolition of prisons or the police, and more. All of these abolitionist movements have in common a desire for and belief in the possibility of a total transformation in the present state of things. I’m interested in how dancing enacts transformations which are as ambitious in scale and spirit as these movements.

The title ‘All The Way Down’ contains 2 metaphors that help me think about abolition – which I will use to generate scores for dancing:

1) Burning: an intense process of material transformation which emits vast amounts of heat and light and leaves no trace of what was previously present.

2) Appliqué: the process of sewing one piece of fabric on top of another – constructing or transforming something through a potentially infinite process of addition.

I am drawn to the metaphor of burning partly because of its associations with insurgent political movements – take the recent burning of cop buildings in the US, for example: where images of buildings in flames demand we imagine the total transformation of our society, beyond the need for police or prisons.

The metaphor of appliqué, on the other hand, makes me think about how identities are built and desires are made possible through addition – there is something liberatory in the notion that adding layers to an existing thing may eventually transform it entirely.These 2 metaphors will help me generate scores for dancing which both construct new kinds of presence and transform old ones. If we are constructed as individuals and as a collective, “all the way down”, we can be transformed; again and again and again.’

 

 

Charlie is a choreographer, dancer, teacher, dramaturg and producer. They make and perform their own work, as well as help other people make work, most recently as dramaturg and producer with Seke
Chimutengwende and Es Morgan. They teach dance technique, choreography and improvisation at the University of Roehampton, where their teaching practice focuses on dialogue, autonomy and imagination.

 

 

Prosiect ymchwil newydd yw ‘Yr Holl Ffordd i Lawr’ sy’n defnyddio dawnsio fel cyfrwng i feddwl am ddiddymu. Gall y syniad o ddiddymu gyfeirio at ddiddymu rhywedd, diddymu cyfalafiaeth, diddymu carchardai neu’r heddlu, a mwy. Mae pob un o’r mudiadau diddymu yma’n dymuno ac yn credu yn y posibilrwydd o drawsnewidiad llwyr yn y drefn sydd ohoni. Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae dawnsio’n cyflwyno trawsnewidiadau sydd mor uchelgeisiol o ran graddfa ac ysbryd â’r mudiadau hyn.

Mae’r teitl ‘Yr Holl Ffordd i Lawr’ yn cynnwys 2 drosiad sy’n fy helpu i feddwl am ddiddymu ac y byddaf yn eu defnyddio i greu sgorau ar gyfer dawnsio:

1) Llosgi: proses ddwys o drawsnewid materol sy’n allyrru llwythi o wres a golau
heb adael unrhyw olion o beth oedd yno gynt.

2) Appliqué: y broses o wnïo un darn o ddefnydd ar ben y llall – gwneud neu
drawsnewid rhywbeth drwy broses o ychwanegu a all fod yn ddiderfyn.

Dw i’n cael fy nenu at y trosiad o losgi, yn rhannol oherwydd ei gysylltiadau â mudiadau gwleidyddol gwrthryfelgar – er enghraifft, llosgi swyddfeydd yr heddlu’n ddiweddar yn yr UD, lle mae delweddau o adeiladau ar dân yn mynnu ein bod yn dychmygu trawsnewidiad llwyr i’n cymdeithas, y tu hwnt i’r angen am na heddlu na charchardai.

Mae’r trosiad o appliqué, ar y llaw arall, yn gwneud i mi feddwl am sut mae hunaniaethau’n cael eu ffurfio a dyheadau eu galluogi drwy ychwanegu – mae ’na rywbeth rhyddhaol yn y syniad y gall ychwanegu haenau at rywbeth ei weddnewid yn llwyr yn

Artist Preswyl / Artist in Residence

21/06/20 – 27/06/20

Charlie Ashwell

‘All The Way Down’ is a new research project, which poses dancing as a vehicle for thinking about abolition. The notion of abolition can refer to the abolition of gender, the abolition of capitalism, the abolition of prisons or the police, and more. All of these abolitionist movements have in common a desire for and belief in the possibility of a total transformation in the present state of things. I’m interested in how dancing enacts transformations which are as ambitious in scale and spirit as these movements.

The title ‘All The Way Down’ contains 2 metaphors that help me think about abolition – which I will use to generate scores for dancing:

1) Burning: an intense process of material transformation which emits vast amounts of heat and light and leaves no trace of what was previously present.

2) Appliqué: the process of sewing one piece of fabric on top of another – constructing or transforming something through a potentially infinite process of addition.

I am drawn to the metaphor of burning partly because of its associations with insurgent political movements – take the recent burning of cop buildings in the US, for example: where images of buildings in flames demand we imagine the total transformation of our society, beyond the need for police or prisons.

The metaphor of appliqué, on the other hand, makes me think about how identities are built and desires are made possible through addition – there is something liberatory in the notion that adding layers to an existing thing may eventually transform it entirely.These 2 metaphors will help me generate scores for dancing which both construct new kinds of presence and transform old ones. If we are constructed as individuals and as a collective, “all the way down”, we can be transformed; again and again and again.’

 

 

Charlie is a choreographer, dancer, teacher, dramaturg and producer. They make and perform their own work, as well as help other people make work, most recently as dramaturg and producer with Seke Chimutengwende and Es Morgan. They teach dance technique, choreography and improvisation at the University of Roehampton, where their teaching practice focuses on dialogue, autonomy and imagination.

 

 

‘Prosiect ymchwil newydd yw ‘Yr Holl Ffordd i Lawr’ sy’n defnyddio dawnsio fel cyfrwng i feddwl am ddiddymu. Gall y syniad o ddiddymu gyfeirio at ddiddymu rhywedd, diddymu cyfalafiaeth, diddymu carchardai neu’r heddlu, a mwy. Mae pob un o’r mudiadau diddymu yma’n dymuno ac yn credu yn y posibilrwydd o drawsnewidiad llwyr yn y drefn sydd ohoni. Mae gen i ddiddordeb mewn sut mae dawnsio’n cyflwyno trawsnewidiadau sydd mor uchelgeisiol o ran graddfa ac ysbryd â’r mudiadau hyn.

Mae’r teitl ‘Yr Holl Ffordd i Lawr’ yn cynnwys 2 drosiad sy’n fy helpu i feddwl am ddiddymu ac y byddaf yn eu defnyddio i greu sgorau ar gyfer dawnsio:

1) Llosgi: proses ddwys o drawsnewid materol sy’n allyrru llwythi o wres a golau
heb adael unrhyw olion o beth oedd yno gynt.

2) Appliqué: y broses o wnïo un darn o ddefnydd ar ben y llall – gwneud neu
drawsnewid rhywbeth drwy broses o ychwanegu a all fod yn ddiderfyn.

Dw i’n cael fy nenu at y trosiad o losgi, yn rhannol oherwydd ei gysylltiadau â mudiadau gwleidyddol gwrthryfelgar – er enghraifft, llosgi swyddfeydd yr heddlu’n ddiweddar yn yr UD, lle mae delweddau o adeiladau ar dân yn mynnu ein bod yn dychmygu trawsnewidiad llwyr i’n cymdeithas, y tu hwnt i’r angen am na heddlu na charchardai.

Mae’r trosiad o appliqué, ar y llaw arall, yn gwneud i mi feddwl am sut mae hunaniaethau’n cael eu ffurfio a dyheadau eu galluogi drwy ychwanegu – mae ’na rywbeth rhyddhaol yn y syniad y gall ychwanegu haenau at rywbeth ei weddnewid yn llwyr yn y pen draw.

Bydd y 2 drosiad yma’n fy helpu i lunio sgorau ar gyfer dawnsio sy’n creu mathau newydd o bresenoldeb ac yn trawsnewid rhai hen. Os ydyn ni wedi’n ffurfio fel unigolion ac fel rhan o’r dorf “yr holl ffordd i lawr”, gallwn gael ein gweddnewid – drachefn a thrachefn.’

 

Mae Charlie yn goreograffydd, dawnsiwr, athro, dramodydd ac yn gynhyrchydd. Maent yn gwneud ac yn perfformio eu gwaith eu hunain, yn ogystal â helpu pobl eraill i wneud gwaith, yn fwyaf diweddar fel dramodydd a chynhyrchydd gyda Seke Chimutengwende ac Es Morgan.Maent yn dysgu techneg ddawns, coreograffi a byrfyfyrio ym Mhrifysgol Roehampton, lle mae eu gwaith dysgu’n canolbwyntio ar ddeialog, ymreolaeth a dychymyg.

 

 

 

Gwersylla yn y Graig / Capel Camping

Adeg gyffrous yw hi i Gapel y Graig wrth gyflyno Gwersylla yn y Graig.
Capel y Graig is excited to introduce Capel Camping.

Please Scroll down for English Language and Images.

Fyddech chi’n elwa ar gael rhyw 24 i 48 awr o amser ymchwil heb ddim byd yn tarfu yng ngofod y capel?
Anelir y cynnig yma at artistiaid, awduron, cerddorion a chyfansoddwyr…neu unrhyw un a ddymunai gael ychydig o amser tawel i fyfyrio a chael byw a bod yng ngofod y capel.
Yn ddelfrydol, bydd hyn yn addas ar gyfer ymchwil unigol, ond mae’r Capel yn ddigon bodlon darparu i ddau ar gyfer ymchwil ar y cyd.

Mae Gwersylla yn y Graig yn cynnig:

Diwrnod a noson neu 2 yng Nghapel y Graig
Matres sengl hynod gyfforddus yr un ar y llawr (wedi’u cywiro’n barod) mewn ‘swigen’ fawr dryloyw. Gweler y llun. A small tent is also available as is a mattress on the floor in the open floor space ( see images below).
Gwresogydd bach
Lamp ddarllen fechan
Tegell, cynhwysydd mawr llawn dŵr, piser a phowlen syml ar gyfer ymolchi a thoiled gwersylla cludadwy sylfaenol. I’r rheini sydd eisiau aros am 48 awr bydd yn bosibl gofyn cael mynediad i Dŷ’r Capel drws nesaf i ddefnyddio’r ystafell ymolchi. ( with a flush !).

Yn ystod eich amser yn y capel byddwch yn cael defnyddio llawr pren eang gan fanteisio ar y golau naturiol hyfryd o’r 8 ffenest fawr, piano cyngerdd Thurmer (sydd heb fod mewn cyflwr perffaith, ambell allwedd yn sticio ac allan o diwn – dw i’n gweithio ar sortio hyn’na cyn bo hir), organ harmoniwm sy’n rhyw how-weithio a llyfrgell ymchwil y Capel a’i thestunau damcaniaethol. (Defnyddiwch y ddolen hon i weld casgliad y llyfrgell. Please follow the link on the website to see the Library collection.

Yn y prosiect hwn hyderwn y byddwch yn rhoi pob parch i ofod y capel…

Peidiwch â dod ag unrhyw fflamau noeth i’r gofod, gan gynnwys stofiau cludadwy neu ganhwyllau. Gofynnir i chi ddod â bwyd parod. Diolch. Mae meicrodon ar gael ar gais.
Peidiwch â gosod dim byd ar y waliau na gwneud unrhyw waith gwlyb yn y gofod. Diolch.
Dylech drin y piano’n arbennig o ofalus (a dylai cyfansoddwyr/cerddorion arbrofol ymatal rhag ‘paratoi’ y piano heb ganiatâd ymlaen llaw!)
Os byddwch yn chwarae offeryn yn y gofod, byddwch yn ystyriol o gymdogion y capel o ran lefel y sain gyda’r nos ac yn ystod y nos.

Cost y pen y nos:

£ 25

Mae’r Capel yn gwerthfawrogi y gall unrhyw gost fod yn ormod; os felly y mae, anfonwch neges at Avi drwy’r dudalen gyswllt… or..aviallen@hotmail.com . O brofiad blaenorol o ddigwyddiadau yma, mae’r Capel hefyd yn cydnabod bod pobl sy’n gyfforddus yn ariannol yn aml yn ystyriol iawn o ran cynnig rhodd bellach os gallant. Gofod dielw yw Capel y Graig; bydd yr holl arian a godir drwy’r prosiect yma’n cael ei fwydo’n ôl at gynnal y Capel (a thiwnio’r piano), y prosiect yma a phrosiectau yma yn y dyfodol.

Os hoffech Wersylla yn y Graig, anfonwch neges ata i, Avi, drwy’r dudalen gyswllt. Or contact Avi on aviallen@hotmail.com

Capel Camping

Capel y Graig is excited to introduce Capel Camping;

Would you benefit from 24 to 48 hours of undisturbed research time in y capel space?
This offering is aimed at artists, writers, musicians and composers…or anyone that would like some quiet time for reflection and just being with(in) the capel space.
Ideally this will suit individual research, however the Capel can accommodate 2 for collaborative research.

Capel Camping offers:

1 to 2 days and nights in Capel y Graig
A made up very comfortable single floor mattress per person positioned within a large transparent ‘bubble’. . A small tent is also availabe as is just a mattress on the floor in the capel space…see images below.
A small heater
A small lamp for close reading
A kettle, a large filled water container, a simple pitcher and bowl for washing and a basic portable camping loo ( with a flush!).

During your time in the space you will have access to a large wooden floor space, a Thurmer grand piano (playable but not in pristine condition…am working on that), a semi functioning harmonium organ and the Capel Research library. ( please use the website link to see the Library collection)

This project runs on a real trust that you will respect the capel space…

Please no naked flames are to be brought into the space, including portable stoves or candles. You are asked to bring pre prepared food. A microwave oven on request is available.
Nothing is to be attached to the walls please and no wet work in the space.
Please take particular care of the piano. ( and hehe, experimental composers/musicians please do