Gwersylla yn y Graig / Capel Camping

Adeg gyffrous yw hi i Gapel y Graig wrth gyflyno Gwersylla yn y Graig.
Capel y Graig is excited to introduce Capel Camping.

Please Scroll down for English Language and Images.

Fyddech chi’n elwa ar gael rhyw 24 i 48 awr o amser ymchwil heb ddim byd yn tarfu yng ngofod y capel?
Anelir y cynnig yma at artistiaid, awduron, cerddorion a chyfansoddwyr…neu unrhyw un a ddymunai gael ychydig o amser tawel i fyfyrio a chael byw a bod yng ngofod y capel.
Yn ddelfrydol, bydd hyn yn addas ar gyfer ymchwil unigol, ond mae’r Capel yn ddigon bodlon darparu i ddau ar gyfer ymchwil ar y cyd.

Mae Gwersylla yn y Graig yn cynnig:

Diwrnod a noson neu 2 yng Nghapel y Graig
Matres sengl hynod gyfforddus yr un ar y llawr (wedi’u cywiro’n barod) mewn ‘swigen’ fawr dryloyw. Gweler y llun. A small tent is also available as is a mattress on the floor in the open floor space ( see images below).
Gwresogydd bach
Lamp ddarllen fechan
Tegell, cynhwysydd mawr llawn dŵr, piser a phowlen syml ar gyfer ymolchi a thoiled gwersylla cludadwy sylfaenol. I’r rheini sydd eisiau aros am 48 awr bydd yn bosibl gofyn cael mynediad i Dŷ’r Capel drws nesaf i ddefnyddio’r ystafell ymolchi. ( with a flush !).

Yn ystod eich amser yn y capel byddwch yn cael defnyddio llawr pren eang gan fanteisio ar y golau naturiol hyfryd o’r 8 ffenest fawr, piano cyngerdd Thurmer (sydd heb fod mewn cyflwr perffaith, ambell allwedd yn sticio ac allan o diwn – dw i’n gweithio ar sortio hyn’na cyn bo hir), organ harmoniwm sy’n rhyw how-weithio a llyfrgell ymchwil y Capel a’i thestunau damcaniaethol. (Defnyddiwch y ddolen hon i weld casgliad y llyfrgell. Please follow the link on the website to see the Library collection.

Yn y prosiect hwn hyderwn y byddwch yn rhoi pob parch i ofod y capel…

Peidiwch â dod ag unrhyw fflamau noeth i’r gofod, gan gynnwys stofiau cludadwy neu ganhwyllau. Gofynnir i chi ddod â bwyd parod. Diolch. Mae meicrodon ar gael ar gais.
Peidiwch â gosod dim byd ar y waliau na gwneud unrhyw waith gwlyb yn y gofod. Diolch.
Dylech drin y piano’n arbennig o ofalus (a dylai cyfansoddwyr/cerddorion arbrofol ymatal rhag ‘paratoi’ y piano heb ganiatâd ymlaen llaw!)
Os byddwch yn chwarae offeryn yn y gofod, byddwch yn ystyriol o gymdogion y capel o ran lefel y sain gyda’r nos ac yn ystod y nos.

Cost y pen y nos:

£ 25

Mae’r Capel yn gwerthfawrogi y gall unrhyw gost fod yn ormod; os felly y mae, anfonwch neges at Avi drwy’r dudalen gyswllt… or..aviallen@hotmail.com . O brofiad blaenorol o ddigwyddiadau yma, mae’r Capel hefyd yn cydnabod bod pobl sy’n gyfforddus yn ariannol yn aml yn ystyriol iawn o ran cynnig rhodd bellach os gallant. Gofod dielw yw Capel y Graig; bydd yr holl arian a godir drwy’r prosiect yma’n cael ei fwydo’n ôl at gynnal y Capel (a thiwnio’r piano), y prosiect yma a phrosiectau yma yn y dyfodol.

Os hoffech Wersylla yn y Graig, anfonwch neges ata i, Avi, drwy’r dudalen gyswllt. Or contact Avi on aviallen@hotmail.com

Capel Camping

Capel y Graig is excited to introduce Capel Camping;

Would you benefit from 24 to 48 hours of undisturbed research time in y capel space?
This offering is aimed at artists, writers, musicians and composers…or anyone that would like some quiet time for reflection and just being with(in) the capel space.
Ideally this will suit individual research, however the Capel can accommodate 2 for collaborative research.

Capel Camping offers:

1 to 2 days and nights in Capel y Graig
A made up very comfortable single floor mattress per person positioned within a large transparent ‘bubble’. . A small tent is also availabe as is just a mattress on the floor in the capel space…see images below.
A small heater
A small lamp for close reading
A kettle, a large filled water container, a simple pitcher and bowl for washing and a basic portable camping loo ( with a flush!).

During your time in the space you will have access to a large wooden floor space, a Thurmer grand piano (playable but not in pristine condition…am working on that), a semi functioning harmonium organ and the Capel Research library. ( please use the website link to see the Library collection)

This project runs on a real trust that you will respect the capel space…

Please no naked flames are to be brought into the space, including portable stoves or candles. You are asked to bring pre prepared food. A microwave oven on request is available.
Nothing is to be attached to the walls please and no wet work in the space.
Please take particular care of the piano. ( and hehe, experimental composers/musicians please do not ‘prepare’ the piano without prior consent!)
If playing an instrument in the space please be thoughtful of the capel’s neighbours re sound level during the evening and night.

Price per person per night:

£ 25

The Capel appreciates that any cost can be prohibitive, if this is the case do please message Avi through the contact page. Or here aviallen@hotmail.com . Y capel, from experience of prior events here, also recognises that often folk who are comfortable financially are thoughtfully considerate as to offering a further donation if they can. Capel y Graig is a not for profit space, all money raised through this project will be fed back into y capel upkeep (and the piano tuning) and future projects here.

If you would like to Capel Camp then please do message me, Avi, through the contact page…or via aviallen@hotmail.com

 

Wrth fy modd cael rhannu’r gwaith diweddar yma a ryddhawyd yn ystod y cyfnod clo. Fe’u chwaraewyd a’u recordio i gyd yng Nghapel y Graig. Efallai fod y Capel yn dawel ar hyn o bryd … ond mae’n dal i atseinio allan fan’na…

Delighted to share these three recent releases during this lockdown period. All were played and recorded at Capel y Graig . Y Capel may be quiet at the moment ….but still resonating out there…

Trwst  Angharad Davies and Steve Beresford Recorded by Simon Reynell 2014 Released 2020

Recordiwyd gan Simon Reynell 2014 Rhyddhawyd yn 2020.

Angharad Davies and Steve Beresford playing  here at Capel y Graig in 2014. Recorded by Simon Reynell. Angharad released a limited edition CDR ‘Trwst’ at Steve’s 70th birthday concerts at Cafe Oto just before lockdown.

Rhyddhaodd Angharad CDR rhifyn cyfyngedig ‘Trwst’ yng nghyngerdd pen-blwydd Steve yn 70 oed yng Nghaffi Oto ychydig cyn y clo mawr.

Listen to three mp3 extracts  of Trwst

Feiolinydd yw Angharad Davies, un sydd yr un mor gartrefol wrth fyrfyfyrio ag y mae wrth gyfansoddi, gyda chatalog recordio helaeth fel aelod o amrywiaeth eang o ensembles a grwpiau. Mae hi’n arbenigwraig yn y grefft o ‘baratoi’ ei feiolín, gan ychwanegu gwrthrychau a deunyddiau ati i estyn ei phriodweddau wrth wneud sŵn. Mae ei theimladrwydd tuag at bosibiliadau sefyllfaoedd cerddorol a’r sylw y mae’n ei roi i’w siapiau a’u cyfeiriad yn golygu mai hi yw un o ffigurau mwyaf cyfareddol cerddoriaeth gyfoes. Mae wedi perfformio yn Neuadd y Frenhines Elisabeth, Promiau’r BBC, cyfres gyngherddau Music We’d Like to Hear; mae hi’n artist cyswllt yng Nghaffi Oto, yn aelod o Apartment House, Cranc a Common Objects; mae wedi bod yn artist preswyl yn Q-02 ac wedi chwarae’n fyw gyda Tony Conrad yn yr Ystafell Dyrbin yn Tate Modern. Mae prosiectau cydweithredol eraill wedi cynnwys pobl fel Kazuko Hohki, Tisha Mukarji, Cat Lamb, Lina Lapelyte, Dominic Lash, Rie Nakajima, Julia Eckhardt, J.G.Thirlwell, Stefan Thut, Paul Whitty, Manfred Werder a Taku Unami ac mae wedi rhyddhau recordiau ar Recordiau Absinth, Another Timbre, Potlatch a Confrontrecords.

Angharad Davies is a violinist, one at ease in both improvising and composition, with a wide discography as part of varied range of ensembles and groups. She’s a specialist in the art of ‘preparing’ her violin, adding objects or materials to it to extend its sound making properties. Her sensitivity to the sonic possibilities of musical situations and attentiveness to their shape and direction make her one of contemporary music’s most fascinating figures. She’s performed at, the Queen Elizabeth Hall, BBC Proms, Music We’d Like to Hear’s concert series, is an associate artist at Cafe Oto, is a member of Apartment House, Cranc and Common Objects, been artist in residence at Q-02 , and played live with Tony Conrad in the Turbine Room at the Tate Modern. Other collaborations have featured the likes of Kazuko Hohki, Tisha Mukarji, Cat Lamb, Lina Lapelyte, Dominic Lash, Rie Nakajima, Julia Eckhardt, J.G.Thirlwell, Stefan Thut, Paul Whitty, Manfred Werder and Taku Unami and she’s released records on Absinth Records, Another Timbre, Potlatch and Confrontrecords.

Steve Beresford has been a central figure in the British and international spontaneous music scenes for over forty years, freely improvising on the piano, electronics and other things with people like Derek Bailey, Evan Parker, Han Bennink, John Zorn and Alterations (with David Toop, Terry Day and Peter Cusack).

Beresford has an extensive discography as performer, arranger, free-improviser, composer and producer, and was awarded a Paul Hamlyn award for composer 2012.

Mae Steve Beresford yn ffigwr canolog ym myd cerddoriaeth ddigymell Prydain a thramor ers dros ddeugain mlynedd, gan fyrfyfyrio’n ddilyffethair ar y piano, electroneg a phethau eraill gyda phobl fel Derek Bailey, Evan Parker, Han Bennink, John Zorn ac Alterations (gyda David Toop, Terry Day a Peter Cusack).
Mae gan Beresford gatalog recordio helaeth fel perfformiwr, trefnydd, byrfyfyriwr rhydd, cyfansoddwr a chynhyrchydd a derbyniodd wobr gyfansoddi Paul Hamlyn yn 2012.

Simon Reynell of Another Timbre . This is  the newest label to appear on the UK scene. Its first batch of releases appeared in autumn 2007—to considerable acclaim—and its second batch in spring 2008.  The music that Another Timbre releases is a fascinating blend of improv, eai [electro-acoustic improvisation] and modern composition, unlike that of any other current label. 

Simon Reynell o Another Timbre. Dyma’r label diweddaraf i ymddangos ar sîn y DU. Rhyddhawyd ei swp cyntaf o recordiadau yn hydref 2007 – gan dderbyn clod mawr – a’i ail swp yng ngwanwyn 2008. Mae’r gerddoriaeth y mae Another Timbre yn ei rhyddhau’n gymysgedd difyr o fyrfyfyrio electroacwstig a chyfansoddi modern sy’n annhebyg i unrhyw label arall ar hyn o bryd.

If you would like to purchase a copy of Trwst please use the Capel y Graig contact page.

Os hoffech brynu copi o Trwst defnyddiwch dudalen gyswllt Capel y Graig.