Patrick Farmer – Artist in Residence

Cyffro mawr i Gapel y Graig yw croesawu Patrick Farmer fel Artist Preswyl.
Capel y Graig is excited to welcome Patrick Farmer as Artist in Residence.

24/06/19 – 29/06/19

Patrick looks forward to filming, thinking, being with(in) the Dyfi Estuary and aims to develop a response to a score by Joseph Clayton Mills that explores language, orientation and radical psychiatry in France in the 1950’s, to be exhibited in Oxford this July.
During his time here at y capel, Patrick will offer a talk about disembodied listening and aural diversity using his recently published book Azimuth, the Ecology of an Ear, as a point of reference…with further thoughts as to the time that has passed since its completion.

Azimuth, the Ecology of an Ear TALK :  Friday 28th June, 7pm. (Pay as you

Azimuth, the ecology of an ear, is a new book by Patrick Farmer in collaboration with twenty one other artists. Azimuth revolves around fifteen attempts to locate and rend the human/non-human ear into fragments, isolating and being with its forms and natures outside of their conventional relations. It asks…what is the ear; where is the ear; who is the ear; what are we to our ears; are we listeners or listening; does the ear hear? It considers the ear as interlocutor, as equivalence, as synergy, as eros (hear us).

“ I don’t see this as a matter of archaeological passion, nor romantic sentiment, but a desire to live within the body like an environment, to move in and out of it-oneself or another-not to break into it” Patrick Farmer

This August, Patrick will be returning to y capel accompanied by David Lacey. They aim to make field recordings with performative interventions, attempting to sound ‘ like we were always already there, part of the environment, before the recordings began. Considering in particular the relationship that humans have with nature, as intrinsic and interwoven, not separate and antagonistic.’

Mae Patrick yn edrych ymlaen at ffilmio, hel meddyliau, bod yn [ac ynghyd ag] ardal aber afon Ddyfi gan fwriadu datblygu ymateb i sgôr gan Joseph Clayton Mills sy’n edrych ar iaith, ymgynefino a seiciatreg radicalaidd yn Ffrainc yn y 1950au, i’w arddangos yn Rhydychen ym mis Gorffennaf eleni.

Yn ystod ei amser yma yn y capel, bydd Patrick yn cynnig sgwrs am wrando anghorfforol ac amrywiaeth glywedol gan ddefnyddio ei gyfrol ddiweddar, “Azimuth, the Ecology of an Ear”, fel cyfeirbwynt… gyda meddyliau pellach ynglŷn â’r amser sydd wedi mynd heibio ers ei chwblhau.

Azimuth, the Ecology of an Ear. Sgwrs Friday 28th June, 7pm  (Talwch fel y mynnoch)

Llyfr newydd gan Patrick Farmer yw Azimuth, the ecology of an ear, ar y cyd ag un ar hugain o artistiaid eraill. Mae Azimuth yn troi o gwmpas pymtheg ymgais i gael hyd i a dryllio’r glust ddynol/annynol gan ynysu a bod gyda’i ffurfiau a’i thymherau y tu allan i’w cysylltiadau confensiynol. Mae’n gofyn… beth yw’r glust; ble mae’r glust; pwy’r glust; beth ydyn ni i’n clustiau; ai gwrandawyr neu wrando ydyn ni; a yw’r glust yn clywed? Mae’n ystyried y glust fel cyd-sgwrsiwr, fel cyfwerthedd, fel synergedd, fel eros (hear us yn Saesneg efallai?).

“Dw i ddim yn gweld hwn fel rhyw ysfa archeolegol na rhyw deimlad rhamantus, ond yn hytrach fel awydd i fyw oddi mewn i’r corff fel amgylchedd, i fudo i mewn neu allan ohono – eich hun neu rywun arall – ddim i dorri i mewn iddo.” Patrick Farmer

Ym mis Awst eleni, bydd Patrick yn dychwelyd i’r capel yng nghwmni David Lacey. Eu bwriad yw gwneud recordiadau maes gydag ymyriadau perfformiadol, gan roi cynnig ar swnio ‘fel pe baen ni yno erioed, yn rhan o’r amgylchedd, cyn i’r recordiadau ddechrau. Gan ystyried yn benodol y berthynas sydd gan fodau dynol â natur, fel rhywbeth cynhenid a chydblethedig ac nid ar wahân a gelyniaethus.’