Climate Justice : Imagining & Co-Creation / Ceisio Cyfiawnder Hinsawdd : Cyd-ddychmygu a chyd-greu

08 / 03 / 20

10am – 5pm

Rosie Strickland

‘The long, dark night of the end of history has to be grasped as an enormous opportunity. The very oppressive pervasiveness of capitalist realism means that even glimmers of alternative political and economic possibilities can have a disproportionately great effect. The tiniest event can tear a hole in the grey curtain of reaction which has marked the horizons of possibility under capitalist realism. From a situation in which nothing can happen, suddenly anything is possible again.’
Mark Fisher, extract from Capitalist Realism

I am hosting a day for deep listening, discussion, and co-creation on climate justice for artists and activists.

The focus will be on collective work. We will come as individuals but leave our individual self at the door. We will let go of our need to ‘find the solution’, and move with the creative flow of the collective.

To sign-up, you must email me with an expression of interest, a short bio, and reason for taking part by the 6th March

If you are an artist and would like to hold space for the collective in some way, please also get in touch, the day is open for shared facilitation and co-leadership.

You are welcome to invite friends and contacts.

http://www.disobedientdesign.co.uk
Contact: rosie_strickland@yahoo.co.uk
Mob: 07988 640707

Capel y Graig is an art space in the Dyfi Valley in mid-Wales. It is committed to activating critical dialogue through experiment and research. To work with the Capel as a space of congregation and worship, we will open the day with a secular ceremony. It is also home to a fabulous curated library containing a diverse selection of art/social/critical/cultural theory. https://capelygraig.org/llyfrau-library/

Why Wales?
I have a deep connection to the hills and valleys of Shropshire and mid-Wales. The open spaces of the landscape and expansive skies, as well as an active political and creative context, makes this a great site to testbed ideas. Thank you for considering taking part!

Rosie Strickland is an art director and designer based in London, producing compelling visual communications, campaigns and creative interventions for climate and environmental justice.
She is interested in the trouble of human and nonhuman coexistence, ecological futures, planetary survival and social justice.
Rosie has co-founded several grassroots environmental and social justice community groups and has experience facilitating for direct democracy and community organising. As a facilitator she runs sessions for creative ideation, concepting, problem solving, idea development, creative strategy, and collaboration.


Ceisio Cyfiawnder Hinsawdd: Cyd-ddychmygu a Chyd-greu

Dw i’n cynnal diwrnod i artistiaid ac actifyddion ar gyfer gwrando’n astud, trafod a chyd-greu mewn cysylltiad â chyfiawnder hinsawdd.

Bydd y ffocws ar waith ar y cyd. Byddwn ni’n dod fel unigolion ond yn gadael yr hunan unigol wrth y drws. Byddwn yn gollwng ein hangen i ‘gael hyd i’r ateb’ a symud gyda llif creadigol y grŵp.

I gofrestru, rhaid i chi fy e-bostio gyda datganiad o ddiddordeb, bywgraffiad byr a’ch rheswm am gymryd rhan.

http://www.disobedientdesign.co.uk
Contact: rosie_strickland@yahoo.co.uk
Mob: 07988 640707

Gofod celf yn Nyffryn Dyfi yng nghanolbarth Cymru yw Capel y Graig. Mae’n ymrwymedig i sbarduno deialog feirniadol drwy arbrofi ac ymchwil. I weithio gyda’r Capel fel gofod ymgynnull ac addoli, byddwn yn agor y diwrnod gyda seremoni seciwlar. Mae hefyd yn gartref i lyfrgell arbenigol fendigedig sy’n cynnwys detholiad amrywiol o lyfrau am theori gelfyddydol/cymdeithasol/beirniadol/diwylliannol. https://capelygraig.org/llyfrau-library/

Pam Cymru?

Mae gen i gysylltiad dwfn â bryniau a dyffrynnoedd Swydd Amwythig a chanolbarth Cymru. Mae mannau agored y dirwedd ac eangderau maith yr awyr yn ogystal â chyd-destun gwleidyddol a chreadigol gweithredol yn golygu mai safle gwych yw hwn i arbrofi gyda syniadau. Diolch yn fawr i chi am ystyried cymryd rhan!

Cyfarwyddwr celf a dylunydd o Lundain yw Rosie Strickland sy’n llunio deunydd cyfathrebu gweledol, ymgyrchoedd ac ymyriadau creadigol grymus ar gyfer cyfiawnder hinsawdd ac amgylcheddol. Mae ganddi ddiddordeb yn helyntion cydfodolaeth bodau dynol a bodau nad ydynt yn ddynol, dyfodolau ecolegol, goroesiad y blaned a chyfiawnder cymdeithasol. Mae Rosie wedi cydsefydlu sawl grŵp cymunedol llawr gwlad sy’n ymwneud â’r amgylchedd a chyfiawnder cymdeithasol ac mae ganddi brofiad o hwyluso democratiaeth uniongyrchol a threfnu yn y gymuned. Fel hwylusydd, mae’n rhedeg sesiynau ar syniadaeth greadigol, datrys problemau, datblygu syniadau, strategaeth greadigol a chydweithredu.

Lara Jones

Artist Preswyl / Artist in Residence

17 / 02 / 20 – 22 / 02 / 20

Sacsoffonydd, perfformwraig fyrfyfyr, cyfansoddwraig, addysgwraig a chyd-weithredwraig yw Lara Jones sy’n rhannu ei bywyd rhwng Leeds a Llundain. Mae’n aelod o J Frisco, triawd jazz sy’n creu seinluniau byrfyfyr sy’n hylifol o ran genre a sŵn a dynnir o faterion sy’n ymwneud â’r emosiynau, gwleidyddiaeth a rhywedd. Mae Lara yn aelod o Beyond Albedo, pedwarawd retro-ddyfodolaidd rhyngserol ac yn Gyd-gyfarwyddwr Northern Contemporary Collective, ensemble o gerddorion, artistiaid a dawnswyr sy’n defnyddio gofodau anarferol, byrfyfyrio a ffurfiau trawsgelfyddydol ac sy’n cyflwyno gweithdai addysgol yng Ngholeg Cerdd Leeds.
Yn ystod ei phreswyliad 6 diwrnod dwys yma yn y Capel, bydd Lara yn gweithio ar ysgrifennu a recordio ei halbwm cyntaf sy’n edrych ar symudiad cylchol siwrnai drên y mae wedi’i gwneud yn rheolaidd rhwng Leeds a Llundain dros y 12 mis diwethaf. Wedi’i hysbrydoli gan y syniad/symbol Japaneaidd o Enso, mae Lara yn anelu at fynegiant ymgorfforedig o’r ennyd, gan adael lle i afreoleidd-dra ac i ddyfod, wrth gwestiynu cyfyngiadau prosesau canfyddedig y Gorllewin tuag at ’berffeithrwydd’.

Bydd Lara yn dychwelyd i’r Capel yn nes ymlaen eleni i gynnig perfformiad cyhoeddus.
Am fwy o wybodaeth am waith Lara, ei phrosiectau a pherfformiadau blaenorol dilynwch y ddolen hon.

Lara Jones is a saxophonist , improviser, composer, educator and collaborator based between Leeds and London.She is a member of J Frisco, a jazz trio generating improvised genre -fliud soundscapes and noise drawn from emotion, political and gender issues. Lara is a member of Beyond Albedo, an interstella retro-futuristic quartet and Co-director of Northern Contemporary Collective, an ensemble of muscians, artists and dancers that utilise unusual spaces, improvisation, cross art forms and deliver educational workshops at Leeds College of Music.
During her intensive 6 day Residency here at y Capel, Lara will work on writing and recording her debut album exploring the circular motion of a train journey regularly undertook between Leeds and London over the last 12 months. Inspired by the Japanese notion /symbol Enso, Lara aims towards an embodied expression of the moment ,allowing for irregularity and room for becoming, questioning the constraints of perceived Western processes towards ‘perfection’.

Lara will return to y capel later this year to offer a public performance.
For more info about Lara’s practice, her previous projects and performances follow this link.