I’ve Got You Under My Skin


The Rhôd Artists Group are developing a collaborative work and research project at The Tannery, Machynlleth from Monday 13th February to Sunday 11th March.
The title of the exhibition is an ‘exquisite corpse’; the sum of each artist’s own title for the show (above) they would ideally have liked to curate within The Tannery if curation was not shared with 9 other people.
The process will be mostly undertaken behind the closed doors of the gallery where it will offer the artists an opportunity to work in a site-specific way, interacting with each others work and allowing the project to change and develop in situ.
You can follow the groups’ postings here as the show progresses and the artists curate the show and discuss their particular interpretations of the processes.

The exhibition will open with a closing event on the Friday 9th March when members of the public will be invited to the gallery to see the current position of the work. This will be followed by a walk and talk around the show on Saturday 10th March in the morning and in the afternoon a discussion with the artists using video projections.
There will be a skype event on February 29th when the group will discuss the show with each other and any who wish to join them.

The process is being documented through the web on the Rhôd Blog and through the Culture Colony platform.

My contribution will be a number of activities documented and presented through the web connecting artists, locations and resources.

  • In the Tannery I will be introducing a number of record sleeves (the by-product of Vinyl Flooring in Cardigan) to be used as a resource for processing by the group.
  • Records in the Corn Exchange Gallery, Cardigan will include live webcam and an interface to connect to the other locations.
  • Capel y Graig will connect through location recordings and webcasts – other artists are invited to contribute to this, more details to follow…

Capeli: Capel Y Graig

Capel y Graig’s second event  – an installation and performance by arts group GWRANDO part of the Capeli: 2005-2010 exhibition for Ceredigion Museum.

Capeli 2005 — 2010, at Ceredigion Museum, showed work from GWRANDO’s five-year project Capeli. The exhibition ran alongside the Museum’s ‘Preachers and Pulpits’ exhibition, from 26th March until the 18th of June 2011.
There was a gallery talk/performance on the 1st of April at 1.30, offering an insight into the collaboration and the themes and aims of the project. There was also a choral performance at Ceredigion Museum on the 8th of June , and an associated site-specific installation/performance at Capel-y-Graig, Furnace, on the 12th of June.

Roedd Capeli 2005 — 2010, yn Amgueddfa Ceredigion, yn dangos gwaith o brosiect pum mlynedd GWRANDO, sef Capeli. Cynhelir yr arddangosfa ochr yn ochr ag arddangosfa ‘Pregethwyr a Phulpudau’ yr Amgueddfa, rhwng 26 Mawrth a 18 Mehefin 2011.
Roedd perfformiad/darlith yn yr oriel ar 1 Ebrill am 1.30 yn cynnig golwg cyffredinol ar y cydweithio a themâu a nodau’r prosiect. Roedd perfformiad corawl yn yr Arddangosfa ar 8 Mehefin ac hefyd gosodiad/perfformiad safle-benodol cysylltiedig yng Nghapel-y-graig, y Ffwrnais, ar y 12fed Mehefin.

The project brings together music and fine art, and the exhibition includes film, photography, and text; and will display ephemera from GWRANDO’s community events, performances, installations, interventions, and interviews. Also showing will be previously unseen work, including a multi-screen installation showing films of 21 chapels located in the Teifi valley. There are two performances associated with the exhibition, presenting some of the experimental choral music performed at previous Capeli events, and one work developed especially for this exhibition.

Mae’r prosiect yn cyfuno cerddoriaeth a chelfyddyd gain, ac mae’r arddangosfa’n cynnwys ffilm, ffotograffiaeth, a thestun: bydd yn arddangos effemera o ddigwyddiadau cymunedol, perfformiadau, gosodiadau, ymyriadau a chyfweliadau GWRANDO. Bydd gwaith cwbl newydd yn cael ei arddangos hefyd, gan gynnwys gosodiad aml-sgrin sy’n dangos ffilmiau o 21 o gapeli yn nyffryn Teifi. Mae dau berfformiad yn gysylltiedig â’r arddangosfa, yn cyflwyno rhywfaint o’r gerddoriaeth gorawl arbrofol a berfformiwyd mewn digwyddiadau Capeli blaenorol, ac un gwaith a ddatblygwyd yn arbennig i’r arddangosfa hon.

GWRANDO’s work has been described as ‘exciting’, ‘innovative’, and ‘very moving’ – with an approach that opens up ‘new dialogues between art, public performance/participation and community’. GWRANDO’s explorations of chapels and chapel culture are personal and critical evocations of encounters and meetings between people and places. Through the project, GWRANDO discovered tensions between Christian beliefs and the desire for familiarity and continuity; the problems of preservation strategies that privilege architectural authenticity over continuing use and function; and the importance of sound: the word, and the song, in the chapel tradition.

Ymhlith y geiriau sydd wedi’u defnyddio i ddisgrifio gwaith GWRANDO mae ‘cyffrous’, ‘arloesol’ a ‘teimladwy iawn’ — a dywedwyd ei fod yn agor ‘deialogau newydd rhwng celfyddyd, perfformiad/cyfranogiad cyhoeddus a chymuned’. Mae archwiliadau GWRANDO o gapeli a diwylliant y capel yn deffro barn ac atgofion personol am ddigwyddiadau a chyfarfodydd rhwng pobl a lleoedd. Drwy’r prosiect, darganfu GWRANDO densiynau rhwng credoau Cristnogol a’r dyhead am y cyfarwydd a pharhad; problemau strategaethau diogelu sy’n breintio dilysrwydd pensaernïol dros ddefnydd a swyddogaeth barhaus; a phwysigrwydd sain: y gair, a’r gân, yn nhraddodiad y capel.

This slideshow requires JavaScript.


Images from the GWRANDO event in Capel y Graig, 12/06/11.