Amdanom | About

Anghydffurfiaeth..

Nonconformism..

Mae Gofod Celf Capel y Graig wedi’i ymroi i arbrofi artistig sy’n sbarduno deialog feirniadol.

Capel y Graig artspace is committed to activating critical dialogue through artistic experiment and research.


The Capel continues to develop organically.  Rather than following a rigid formal programming structure, the Capel engages in a process of actively looking for and listening to exciting possibilities whilst also being open to the potential of ‘encounter’… entering sustained dialogue, sharing a sensibility and mutually developing ideas is paramount to realising projects that are sensitive to working with(in) the context of the Capel space.

Mae’r Capel yn parhau i ddatblygu yn organig. Yn hytrach na dilyn strwythur raglennu ffurfiol ac anhyblyg, mae’r Capel yn cymryd rhan mewn proses fyw o chwilio a gwrando ar bosibiliadau cyffrous, gan fod yn agored hefyd i ddichonoldeb ‘cyfarfyddiad’… mae deialog parhaus, rhannu synwyrusrwydd a datblygu syniadau ar y cyd yn hollbwysig i wireddu prosiectau sy’n sensitif i weithio o fewn cyd-destun y Capel.

Emphasis is placed on inviting artists that show an interest in exploring their practice in dialogue with the ‘capel space’; how might being and doing with(in) the capel generate new lines of thought, processes and potential outcomes?

Rhoddir pwyslais ar wahodd artistiaid sy’n dangos diddordeb mewn archwilio eu hymarfer mewn deialog gyda ‘gofod y capel’; sut all bod a gweithio o fewn y capel gynhyrchu teithi meddwl, ystyriaethau proses a chanlyniadau newydd posibl?